Waze wamnandi umthondo...- EO

Did you miss part one ? CLICK HERE

Yimihlola yami yini? Seloku ngabhejwa wu Sbu, Lomfana akapheli emqondweni wami. Uma ngike ngamcabanga ngivele ngizwe ngishaywa ngoluncane uvalo lolu, amathe agcwale umlomo. Ngiyayesaba into engizoyiqhanyelwa lapho. Kwala ngisho sengibhebhisa labobhuti bama BEE abasho ngezintamokazi ezinkulu, okungamapitshana abo akuluboni oludlalayo kugolokoqo lomthondo kaSbu. Yinto engizoyithini le? Hhayibo, usengibhebhe kabili, kanti ngangithi ngizombhebhisa kanye nje vo. Ngiyabona uma kuhamba kanje, ngizophinda ngimbhebhise futhi.

Angithi ngesonto eledlule ungibhebhe ngancama, ngize ngaselwa laphaya kwijondi yakhe.Ngase ngikhophoza nje ngifika lapha ekhaya kanti ngenhlanhla umama wayezumekile naku phela kwakunomngcwabo weginsa ngale kwaNgcobo, kwalogogo ozwana kakhulu nomama. Ngiyabona umama wabulawa kakhulu wumsebenzi ngayizolo.

I make 2% interest every single day

Kwangiphinda okungumfana wakwamakhelwane ngiyakutshela wena. Angithi umama walala kwaNgcobo. Ngavele ngezwa ngiqalekele umthondo into eyisimanga. Ngabe ngisathe ngifonela amasoka ami do. Ngazithuka sengishayela uSbu ngimbuza ukuthi angathanda yini ngimzwise futhi. Wathi: "Awuzwe usisi Thandi" Ngavele ngabona ukuthi kosa emnyango ngingabhejwanga. "Sbu, ngivulele lapho ejondi ngiyeza manje." Ngavele ngakuzwa ukuthi kuyathuka okungunkomana, pho ngangisenendaba yini ngoba impene yayisime ngenhla. Angazi nje ngangizoba yini ukube kwakungekho lokhu okungu-Sbu.

Ngathi ngisuka ngabhinca ithawula phezukwenighty, ngeqa lemicwana yocingo ehlukanisile.Ngqo ngqo ngqo ejondi ka-Sbu ngasho phakathi. Ngase ngizwa kahle ukuthi ngizofa phela ukulangazelela umthondo. Ungathi ukhona okwamakhelwane ngidlale inkemane. Ngathi ngifika nje ngangimtshela ukuthi ngifuna angibhebhe kanconywana kunaloku kokuqala. Uma eke washaya udaka, uyaligcina elami igolo. Akulona elezimfundamakhwele leli. Nami ngangincikisela ubala nje angithi yimina engangiqalekele umthondo, futhi ngangiziyele mina ejondi ngingabizwanga.

Hhayibo kunekhono lokubhebha lokuya okungu-Sbu, bengikuthatha kancane, bengithi ucilo wayethuke ezishaya endukwini. Cabanga-ke angithi ngesaba nokuthi kungangimithisa, ngavele ngakhohlwa nayilawo makhondomu engangithi ngizokubhebhisa ngawo.Kwasho ukuthi kwakungasekho ukuphinda emuva ngangizoze ngibonwe kanti ngangithandisisi abantu bazi ukuthi sengibhejwa nangu-Sbu. Ngavele ngathi akusenani kuncono nje ngoba ngiyazi akubhebhi muntu loku okungu-Sbu kwagcina ngami ngonyaka odlule. So ama-chance okuthi ngisuleleke ngogawulayo aye very slim. Yiko nje ukumitha inkinga, ngavele ngazitshela ukuthi kwasesekosiza imorning after pill.

Wavele wasisusa isponji wasibeka phansi, saphinde sawuncikisa ngodonga umbhede.Hhayi kwaba ubutata sikhumulana izingubo. Okuyiphentshana lami kwavele kwagqashuka ngendlela ayetatazela ngayo uSbu. Ngamkhuza ngathi ngizosuke ngingambhebhisi uma ezotatazela ngaloluyahlobo. Wezwa shame.

Wangiphendula wangibhekisa phezulu wena owabona umuntu ezopheka ulamthuthu. Waphenduka wabheka enzasi, ngathi ngisamangele, ngamuzwa esengingena emathangeni ngekhanda, nami ngavele ngawathi nje qheke amathanga. Wangingena ngolimu umfana wakamakhelwane jealous down.Nami ngadumela isibondakazi sakhe somthondo ngasixhuma emlonyeni. Waqale wakhotha slowly and lightly ezindebeni zalo igolo, imomozi ngayizwa idlala ubufequfequ, ngabe sathe ngiyazibamba lutho! akubona ubumnandi bento lobuya, kwaze kwamnandi ukuphila. Hawu mina qheke yonke imomozi sengathi ngiyazala. Ngisho ukuthi ake atatazele uSbu. Ngiyasola ukumethusa kwami kwakusahlezi ekhanda. Wavele wangikhotha ubhontshisi kamnandi up and down sengathi upenda udonga. Ngezwa umzimba ugedezela wonke, ngezwa ukuthi kuthi angichame ngazibamba. Kanti angibuzanga elangeni. wavele wavula umlomo wakumunca okungobhontshisi ngezwa kushisa umzimba wonke.

Ngehluleka ukuzibamba, ngamfenda khona emlonyeni, ngamfenda ngasheshisa, ngangithi uzoyeka ukungikhotha lutho waqhubeka nje. Avuleka amasango ezulu elincane, kwathuthumela umzimba, hawu ngasengichamile. Ngachama ngezwa kumnandi sengathi ngangiqala ngqa ukukhothwa igolo empilweni yami yonke. Ubumnandi obudlulelebabenziwa nawukuthi ngangimunca umthondo wakhe owawusuqine uwugodo. Ngangithi uzongichamela khona emlonyeni kanti lutho. Kuyakwazi ukuzibaba lokhuya ngiyakutshela wena. Ngathi lagiqeda khona ukuchama ngathi dedelele ngezwa umzimba urelaxer kamnandi. Wasukuma uSbu wayochama. Ngicabanga ukuthi ngazumeka ngoba angikhumbuli ngimbona ebuya.


Ngaphaphama ngoba sengizwa umthondo wakhe sewuzigudla kamnandi izindonga zegolo lami. Elokhu edlalisa ubhontshisi ngekhingqi ngavele ngamvulela lonke igolo ngamfenda kancane. Lutho ukulibusheka lonke ngisho sengigovozile. Waqhubeka eloku engidlalisa umsunu ngekhingqi. Ngezwa ukuthi akusavumi ngizibambe ngamdumela ngamdonsela phakathi. Ngake ngezwa sengathi kuzamazama umhlaba, kwaduma izihlonono ezindlebeni. Ngamfenda sengathi sixabene. Hhawu ngamuzwa enginkonkoshela, nengono yami lapho uyincelisa okomntwana okade egcinile ukuncela. Umthondo wakhe waqina ngqi, ngathi kobe ngephuzile... ngachama. Ngamuzwa ekhalela phezulu kuhle okumdlwane uhlukaniswe nonina. Wadedela...isidoda sakhe ngasizwa singikitaza kamnandi phaka egolo, ngambamba ngamnkonkoshela. Sake salala kanjalo eside isikhathi. Ngiloku ngisizwile nje isidoda sakhe sigijima kamnandi ngaphakathi egolo lami.

Uyangibhebha shame. Futhi angiboni ukuthi kukhona oyongibhebhisa kwakhe. Sebengamane bangihleke angisenandaba. Ngaze ngaselwa ngidliwa yiloyamfana. Sekungamane kuthiwe ngiyabhayiza. Uthando lwakhe selungingene. Kanti ngingathi ngifunani. Phela yi-top shelf stuff le engiyinikezwa yilomfana. Kade ngangibhejwa kodwa loku, ngiyakuqala. Sekungamane kuchitheke gula linamasi. Seloku engibhebhe okokugcina kuduma yena yedwa nje la ekhanda lami. Bangadamane basele nezishaqane zabo zamadollar obhuti bama BEE. azingizwisi lomuzwa engiwuzwisa u-toyboy wami. Ngiyavala ngaye. Nalamantombazanyana amjwayele sengizowafusegisa manje. Yizinto zami leziya, ngeke usinike esingaboni!

Isibonda somthondo 3
Ngamphinda umiss Nguse
Ngayilahla...
Sengomphindela eMhlanga uMiss Nguse

1 comment:

  1. Kahleni bo. Umfaa wakwamakhelwane usenikwe i-lisence yokubhebha? Tltltltltlt. Abaqede kulunga labo makhelwane.

    ReplyDelete